Browse Category by Банковское дело
Банковское дело

розділ 3 ЛЕЛЕТ

Становлення і розвиток теорії оперативно-розшукової діяльності податкової міліції здійснюються на підставі наукових досліджень у цій галузі. Не випадково наукова думка щодо подальшого розвитку теорії ОРД формується в умовах гострих суперечностей між різними галузями права та власне науковим визначенням об’єкта, предмета і методології ОРД. Найважливіші проблеми сучасного стану теорії оперативно-розшукової діяльності є похідними від загального демократичного розвитку науки в державі, визначення та розвитку наукових шкіл, наукових тлумачень термінів тощо.

оперативно-розшукових заходів необхідно завести оперативно-розшукову справу, без її заведення, проведення ОРЗ заборонено.

опитування;

наведення довідок;

збір зразків для порівняльного аналізу;

перевірочна закупівля;

дослідження предметів та документів;

спостереження;

ототожнення особи;

огляд приміщень, будівель, дільниць місцевості та транспортних засобів;

контроль поштових відправлень, телеграфних та інших повідомлень;

прослуховування телефонних переговорів;

зняття інформації з технічних каналів зв’язку;

оперативне впровадження;

контрольована поставка;

оперативний експеримент.

Визначення ОРЗ для теоретиків та практиків має важливе значення. Для теоретиків чітке визначення ОРЗ уможливить визначити їхню суть, правову природу, класифікувати їх за певними ознаками, розвивати та обґрунтовувати кожний із цих заходів. Для практичних працівників оперативних підрозділів відсутність такого визначення призводить до порушення законності прав і свобод людини, перевищення або обмеження повноважень, що знижує ефективність діяльності оперативного працівника, а це у свою чергу знижує ефективність боротьби зі злочинністю.

Оперативно-розшуковий захід вступає у суперечність з оперативно-розшуковим засобом. Захід — це сукупність дій та засобів, а засіб — прийом, певна спеціальна дія, що дає здійснити що-небудь, досягти чогось.

Отже, оперативно-розшукові заходи — це визначені законом дії уповноважених державою суб’єктів ОРД, що здійснюють її переважно негласно з використанням сил, засобів, методів з метою викриття у злочинній діяльності конкретних осіб, попередження та розкриття злочинів, розшуку злочинців та встановлення безвісно відсутніх осіб. Із тлумачення даного поняття випливає, що заходи, з одного боку — це сукупність дій, які включають і засоби досягнення поставленої мети, а з іншого боку, оперативно-розшукові заходи вступають у суперечність із тактикою боротьби зі злочинністю. Тактика – сукупність прийомів, способів досягнення мети. Співставлення цих понять дає можливість розмежувати ОРЗ і тактику. Адже здійснення ОРЗ за правовою природою включає організаційні, тактичні прийоми ефективності проведення того чи іншого заходу.

коли використання слідчих дій недоцільне або малоефективне. Документування таких злочинних дій осіб, злочинних угруповань, корумпованих осіб-одне з найважливіших завдань оперативно-розшукової діяльності, яке може бути успішно вирішено за допомогою оперативно-технічних засобів.

відомостей про правопорушників, їх дії, зв’язки з метою припинення правопорушень в інтересах кримінального судочинства.

Вказаний безпрецедентний крок українського законодавця необхідно розглядати як спробу визначення можливостей використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному судочинстві. Доцільність цього кроку, на наш погляд, має визначити судово-слідча практика з урахуванням положень судової реформи в Україні та визначення нею місця і ролі слідчого апарату.

Враховуючи актуальність цього питання, на сторінках юридичних та спеціальних видань останнім часом з’являється дедалі більше публікацій і полеміка стає дедалі активнішою.

супроводжують його, виникнення складнощів з визначенням моменту початку процесу кримінального судочинства, штучного розділу на частини системи ОРД тощо.

Крім того, на сучасному етапі розвитку ОРД як науки, знайшла своє обґрунтування позиція відомих правознавців про необхідність кодифікації законодавчих та нормативно-правових актів з питань діяльності ОРД і створення Кодексу оперативно-розшукової діяльності. Така позиція ґрунтується на визначенні специфічності оперативно-розшукових

правовідносин та заслуговує на концептуальне існування і подальшу теоретичну розробку і дослідження.

відсутнє чітке визначення видів оперативно-розшукових заходів (їх системи) та критеріїв їхньої відмінності від методів ОРД;

відсутній перелік джерел оперативно-розшукової інформації, хоча це питання досить ґрунтовно опрацьоване вітчизняними науковцями;

відсутня регламентація застосування науково-технічних засобів під час проведення оперативно-розшукових заходів та підготовки матеріалів, які в майбутньому можуть бути використані як докази при розслідуванні кримінальних справ тощо.

у «Науково-практичному коментарі Закону України про оперативно-розшукову діяльність».

При цьому стаття 6 Федерального Закону Росії «Про оперативно-розшукову діяльність» чітко визначила вичерпний перелік оперативно-розшукових заходів, який може бути зміненим або доповненим лише

законодавцем. До вказаного переліку оперативно-розшукових заходів віднесені опитування громадян та спостереження, що в Україні трактуються як методи ОРД, тобто наявні різні теоретичні підходи до вказаних однорідних понять тощо.

Внесення відповідних доповнень в Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» із врахуванням наведених міркувань підвищило б ефективність його застосування у практичній діяльності органів податкової міліції, що здійснюють ОРД.

 

#
Банковское дело

Рим не за один день будувався.

перед компромісами на користь вчорашніх комуністів.

, трохи інакше буде сприймати політичні процеси в Україні.

.

.

політики його уряду.

   

лідери світового господарства, забезпечивши для своїх громадян гідний рівень життя. Правильна політика в економіці дозволила уряду лише визначити основні правила у цій сфері і надати ринковим силам керувати основними економічними процесами, а підтримка інвестицій у людський капітал зробила естонців однією із найтехнологічніших націй у всіх сферах національної економіки. Особливо це вражає з урахуванням відсутності природніх багатств, досить низької стартової позиції і відсутності потужної промислової бази на момент виходу із СРСР.

 

 

 

 

#
Банковское дело

Рефераты по философии

5г.

Протокол №

 

Зав. кафедры проф. Исаев В.Д.

Рефераты по философии:

ru

 

Введение в философию. Ясперс К. Введение в философию.

.

Возникновение философии в Древней Греции. Религия, философия и мифология.

Основные философские проблемы элейской школы.

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М.1979.

Сократ и его роль и истории философии.

Ф.Х. Сократ.М.1976; Васильева Т.В. Афинская школа философии.М.1985.

Учение Платона об идеях (доказательство их существования, онтологический и гносеологический смысл).

Афинская школа философии.М.1985; Соловьев В.С. Жизненная драма Платона.// Сочинения, т.2,М.1990.

Теология Аристотеля (место в классификации наук, отношение к учению о четырех причинах, доказательство существования Бога, физический аспект учения).

В.Ф. История античной философии. М.1976; Богомолов А.С. Античная философия. М.,1985; Шестов Л. Лекции по истории греческой философии. М.-П.,2001; Васильева Т.В. Афинская школа философии.М.1985.

Основные идеи античных скептиков.

В.Ф. История античной философии. М.1976; Богомолов А.С. Античная философия. М.,1985; Шестов Л. Лекции по истории греческой философии. М.-П.,2001;

Учение Плотина об умопостигаемом мире и доказательство его существования.

В.Ф. История античной философии. М.1976; Богомолов А.С. Античная философия. М.,1985; Шестов Л. Лекции по истории греческой философии. М.-П.,2001.

Философия истории блаженного Августина.

Ч. История средневековой философии. М.1997.

вв.).

Ю. Фома Аквинский. М.1976.

, Николай Кузанский, Галилей).

вв. М.1984; Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М.1978; Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения.М.1980.

Этика Монтеня.

вв. М.1984; Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М.1978; Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения.М.1980.

«Новый органон» Ф.Бэкона: учение об идолах, возрождение наук.

И. Истины и идолы. М.2003.

Сомнение как методологический принцип философии Р.Декарта.

вв. М.1984.

Пантеизм Спинозы.

вв. М.1984.

Учение о теодицее Г.В.Лейбница.

вв. М.1984.

Учение об автономной и гетерономной этике у Канта.

А.В. Кант. М.1994.

.

А.В. Немецкая классическая философия. М.1982.

et contra.

века. М.1988; Современная буржуазная философия.М.1978.

Учение экзистенциализма о человеке.

Литература: Философский словарь. М.1991; Философская энциклопедия; Хайдеггер М. Время и бытие. М.1993; Сартр Ж.П. Экзистенциализм – это гуманизм// Гибель богов. Сб.М.1989; Камю А. Бунтующий человек. М.1990; Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.1994; Кьеркегор С. Страх и трепет. М.1992.

.

Бердяев Н.А. Хомяков.; Истоки и смысл русского коммунизма.М.1991.

развития.

Н.О. История русской философии.М.1994; Флоровский Г.,прот. Пути русского богословия. К.1991.

К.Леонтьев – разочарованный славянофил.

. Пути русского богословия. К.1991; Булгаков С.Н. Победитель – Побежденный (Судьба К.Леонтьева)// Тихие думы. Сб.ст.,М.1996; Н.А.Бердяев. Константин Леонтьев.

Философия Всеединства Владимира Соловьева.

Н.О. История русской философии.М.1994; Флоровский Г.,прот. Пути русского богословия. К.1991;

Русская интеллигенция и Церковь.

Н.О. История русской философии.М.1994; Флоровский Г.,прот. Пути русского богословия. К.1991;

Христианский персонализм Н.Бердяева.

века.,Париж,1991.

Христианский платонизм о.Павла Флоренского.

Н.О. История русской философии.М.1994; Флоровский Г.,прот. Пути русского богословия. К.1991.

С.Н.Булгаков: от марксизма к идеализму.

века.,Париж,1991.

Христианский консерватизм С.Л.Франка.

века.,Париж,1991.

Философия И.А.Ильина.

века.,Париж,1991.

И.А.Ильин о сопротивлении злу силой.

века.,Париж,1991.

.

Н.О. История русской философии.М.1994; Флоровский Г.,прот. Пути русского богословия. К.1991.

Русский Сократ – Г.С.Сковорода.

Н.О. История русской философии.М.1994; Флоровский Г.,прот. Пути русского богословия. К.1991.

об общественном идеале.

Литература: Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М.1991; Новгородцев П.И. О путях и задачах русской интеллигенции//Из глубины. Сборник статей о русской революции.М.:Новости,1991

Русская литература и философия.

Достоевский Ф.М. Дневник писателя. Толстой Л.Н. Исповедь. Солженицын А.И. Публицистика.

 

 

преподаватель Слюсаренко А.В.

 

 

 

 

 

#
Банковское дело

Репертуар Апрель-Май 2017

1 апреля

суббота

6+

 

В зале ЦО ТОАЗ

 

150 р.

В день рождения С.В.Рахманинова Абонемент № 21 «Музыкальная гостиная ТОАЗа»

«ВРЕМЯ СИРЕНИ»

:

А.Пушкин, Ф.Тютчев, А. Фет, А.Майков, А.Плещеев, И.Бунин

 

Наталья ДРОЗДОВА

художественное слово

 

 

бас

Наталья СЕЛЯТКИНА

 

2 апреля

воскресенье

12.00

 

100-200 р.

 

6+

 

«Сказочные узоры»

«ПАРАД МОЛОДЫХ ВИРТУОЗОВ»

Василий КОРМИШИН

Солисты:

(11 лет, школа Тольяттинской консерватории),

муз. колледж им. Р. К.Щедрина)

(7 лет)

(11 лет, муз. колледж им. Р. К.Щедрина)

(Тольяттинский лицей искусств)

(14 лет, образцовый детский театр «Плясицы» ДШИ «Форте»),

(Тольяттинский лицей искусств)

в составе:

2 апреля

воскресенье

18.00

 

300 — 700 р.

 

12+

с»

»

бас-гитара

Фантастический микс: Африка, латино, джаз, рок!

(world music). «Любую историю, от самой маленькой до истории целого народа, можно рассказать через ритм. Для любого события, будь то бразильский карнавал или безмятежный сон, уже придуман свой ритмический рисунок. И в основе любого произведения уже заложены свои ритмы. «Музыка — это в, первую очередь, ритм. На концерте трио расскажет много историй, и вы услышите много ритмов», – рассказывает кубинский перкуссионист Йоель Гонсалес.

8 апреля

суббота

18.00

 

150 — 500 р.

6+

Абонемент № 7 «Маэстро»

«ОБРАЗЫ ИСПАНИИ»

фортепиано

– Владислав ИВАНОВСКИЙ

 

Концерт № 27 для фортепиано с оркестром

 

«Испания», поэма-рапсодия для оркестра

9 апреля

воскресенье

12.00

 

100 — 200 р.

 

6+

Детям! Абонемент № 3 «В гостях у джаза»

«ПРИНЦЫ И ПРИНЦЕССЫ ДЖАЗА»

Валерий МУРЗОВ

Мария ТЫМЧЕНКО, Игорь СУПРУНОВ

Джаз безграничен! Ни в одном другом стиле современной музыки нет такого простора для эксперимента и неожиданного прочтения музыкальных форм. Главными действующими лицами и участниками концерта станут молодые музыканты нашего города, умеющие играть или петь джаз.

Они уже любят джаз всем сердцем! Они окружили себя джазом и наполнили им свою жизнь. Они плывут по волнам этой прекрасной музыки и уверенно чувствуют себя в ней. И им уже есть что сказать своим слушателям!

9 апреля

воскресенье

18.00

 

350 — 800 р.

 

12+

Абонемент № 14 «Звезды театра и кино»

Народный артист России, артист МХТ им.А. П.Чехова

Авангард ЛЕОНТЬЕВ

«ПРИВИЛЕГИИ ДАМСКОГО ПОЛА»

»

Программа сопровождается демонстрацией слайд-шоу из семейного фотоархива писателя.

был принят в труппу «Современника», где в качестве острохарактерного актера был на ведущих ролях более 35 лет. В 90-е годы параллельно начал работать в Театре п/р О.Табакова и в МХТ им. А.Чехова. В 1994 сыграл Чичикова в спектакле «Нумер в гостинице города NN» режиссера В. Фокина, за что получил Госпремию. Более 30 лет занимается педагогической деятельностью. Среди его учеников — Елена Майорова, Ирина Апексимова, Марина Зудина, Евгений Миронов, Олеся Судзиловская, Денис Суханов, Владимир Машков.

 

БИЛЕЙНЫЕ КОНЦЕРТЫ!

20 апреля

четверг

19.00

 

150 — 400 р.

 

6+

 

Юбилейный концерт! Абонемент № 20 «Русский вернисаж»

Заслуженный артист России, лауреат международных кокнурсов

баян

КОРМИШИН

 

с оркестром

Сюита «Узоры луговые». Исполняет оркестр

Концерт для бандонеона с оркестром «Aконкагуа»

. Симфоническая картина «Сеча при Керженце»

из оперы «Сказание о граде Китеже»

Симфоническая сюита «Шехеразада», 2 и 3 ч.

. «Танец маленьких лебедей» из музыки к балету «Лебединое озеро»

 

21 апреля

пятница

19.00

 

200-700 р.

6+

Абонемент № 4 «Классика на бис»

 

МАРИИНСКОГО ТЕАТРА

дополнительно

филармонии

дирижёр Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко,

заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания

22 апреля

суббота

18.00

200 -700 р.

 

6+

 

Абонемент № 10 «Персона в джазе»

Выдающийся гитарист, певец и шоумен

Лауреат более десяти международных конкурсов

/ Бразилия

 

Чувство ритма, столь характерное для его родины, невероятная музыкальная глубина, искренность, природное обаяние делают концерты Лукаса истинным даром классической  и современной музыки.

23 апреля

воскресенье

15.00

 

150-300 р.

6+

Абонемент № 18 «Музыка для души»

«ОЧАРОВАНИЕ ГАЛАНТНОГО ВЕКА»

бас

 

СТРУННЫЙ КВАРТЕТ филармонии

виолончель

 

клавесин, фортепиано

художественное слово

музыка от эпохи барокко и «галантного века» до творений рубежа 18-19 вв.:

25 апреля

вторник

19.00

 

350-1000 р.

6+

Абонемент № 15 «Мир песни и танца»

«КАЗАКИ РОССИИ»

Леонид Милованов

Программа театра — энциклопедия казачьей жизни — не раз восхищала любителей танцевального искусства казачьими танцами, насыщенными акробатическими трюками и джигитовкой, нарядными, яркими костюмами, задорными песнями и неудержимыми плясками, представляющими традиции и наследие многочисленных «казачьих» регионов России – от реки Дон и Черного моря до Сибири и Дальнего Востока. После успешных выступлений ансамбля в 30 странах мира — США, Великобритания, Греция, Испания, Италия, Канада, Китай, Корея, Португалия, Франция, Швеция, Норвегия, Дания, Швейцария, Германия, Австрия — можно говорить о безусловном признании театра «Казаки России» на мировом уровне.

7 мая

16.00

 

6+

Абонемент № 17 «Рожденные в СССР»

 

– Владислав ИВАНОВСКИЙ

14 мая

воскресенье

18.00

 

150 — 500 р.

6+

 

Абонемент № 12 «Парад дирижеров»

филармонии

– дирижер Молодежного симфонического оркестра Поволжья

международных конкурсов, лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска»

Москва

Симфония № 40 соль минор. Увертюра к опере «Похищение из Сераля». Концерт № 25 для фортепиано с оркестром

 

ok.ru/filarman

филармонии, ДКИТ, ДК «Тольятти», ТЦ «Русь», «О’КЕЙ», «Аэрохолл», «Влада».

.

26-20-81

 

 

#
Банковское дело

рекомендації для написання звіту 2017 (1)

Порядок проходження практики

 

Напередодні практики керівник практики від кафедри проводить інструктаж студентів і видає:

;

для керівника практики від підприємства;

практики

та узгодити план проходження практики.

Під час практики студент має дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства. Відлучатися з місця практики студент може лише з дозволу керівника практики від підприємства.

.

 

Порядок ведення і оформлення щоденника

 

Щоденник є основним документом студента під час проходження практики, в якому студент веде короткі записи про виконання програми практики.

практики від підприємства.

про практику і все видано студенту в остаточно оформленому вигляді.

практика не зараховується.

 

:

зазначеним в наказі, роботу не буде прийнято до захисту.

 

документів (крім плану звіту) були надані Вам раніше.

 

нен:

 

;

ментів,

вання та сплата податків та відрахувань у державні цільові фонди.

 

В результаті проходження практики студент повинен:

 

зації фінансової роботи і оподаткування в Україні;

вміти використовувати отримані теоретичні знання у практичній роботі;

нікою;

джера.

 

 

 

Додаток А

УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ ОБЛІКУ І АУДИТУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ

 

практики

 

 

 

 

 

 

 

):

) 5 курсу групи ФК-519 С

»

_______________________________________

по батькові)

 

 

 

 

 

 

Київ 2017

Додаток Б

 

Схема комплексного аналізу фінансового стану підприємства і побудови звіту

Вступ

Попередній огляд економічного і фінансового стану підприємства.

Характеристика загальної спрямованості фінансово-господарської діяльності підприємства.

Характеристика макроекономічного середовища.

Характеристика галузі.

.

Вивчення організації фінансової роботи на підприємстві

Управління формуванням прибутку

жавні фонди.

бутку.

Формування власного капіталу підприємства.

зичкового капіталу

Управління кредиторською та дебіторською заборгованістю.

вестиційних проектів. Формування інвестиційного портфеля

результатів фінансово-господарської діяльності підприємства.

наліз структури і динаміки оборотних коштів)

Оцінка фінансового стану.

Оцінка ділової активності.

Оцінка рентабельності.

фінансове прогнозування та планування

приємства

Висновки та рекомендації.

літератури

Додатки

 

 

#
Банковское дело

Резюме%20Шутько%20Мария%20Сергеевна

РЕЗЮМЕ

 

ШУТЬКО МАРИЯ СЕРГЕЕВНА

 

 

23.07.1986.

. 33

тел. (дом.): 58 – 85 – 52

8 – 908 – 113 – 35 – 23

8 – 905 – 940 – 77 – 10

06

 

ысшее

венный Технический Университет,

Специальность – управление персоналом.

 

Опыт работы:

 

», департамент по работе с просроченной задолженностью, младший специалист

Функции:

ведение телефонных переговоров с клиентами, допустившими пропуски платежей;

произведения оплаты;

назначение сроков погашения образовавшейся задолженности;

внесение комментариев о проделанной работе в программу;

консультирование клиентов по вопросам своевременного погашения образовавшейся задолженности.

 

Консалтинг Групп», Руководитель отдела доставки

Функции:

договор;

с курьерами;

Решение финансовых вопросов, регулирование конфликтных ситуаций;

от заказчиков;

подход к составлению маршрутов движения, как для водителей, так и для курьеров;

1С – Зарплаты и кадры;

ачисление заработной платы работникам (а именно, водителям, курьерам),

.

Опыт работы с людьми свыше 50 человек.

 

спедирования

Функции:

и экспедирования путем укомплектования кадрового состава, осуществление контроля за доставкой.

Взаимодействие с клиентами в целях разрешения текущих вопросов, поддержание долгосрочных связей.

Экономическая функция: определение стоимости, передача информации в бухгалтерию о выставлении счетов, передача счетов Заказчику, контроль дебета.

Расчет оплаты для курьеров, выдача оплаты курьерам.

 

Мегаполис», администратор такси

Функции:

,

,

принятие мер по предотвращению и ликвидации конфликтных ситуаций;

,

сбор денег и осуществления контроля материальных ценностей;

организовывать работу подчиненных сотрудников, давать подчиненным обязательные для исполнения указания, контролировать их исполнение,

работа со СМИ.

 

Функции:

оставление клиентской базы,

предложение услуг компании,

непосредственно работа с клиентами,

,

как телефонные, так и при личных встречах,

прием посетителей,

знание делопроизводства,

работа со СМИ,

).

 

.

(на период летних каникул).

 

1С «Зарплата и кадры»

страя обучаемость, неконфликтна, пунктуальность.

#
Банковское дело

РБ, апрель 2017

1 апреля

(Суббота Акафиста)

итургия

 

апреля

. Марии Египетской

итургия

итургия

Молебен с акафистом

 

нижний

верхний

верхний

, 4 апреля

понедельник

Вечерня

5 апреля

сы. Изобразительны. Вечерня

Преждеосвященных Даров

6 апреля

. Часы. Изобразительны. Вечерня

ижний

7 апреля

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

итургия

итургия

 

 

нижний

верхний

8 апреля

Лазарева Суббота. Воскрешение прав. Лазаря

итургия

 

9 апреля

еделя 6-я Великого поста, ваий.

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

итургия

итургия

Молебен с акафистом

 

 

нижний

верхний

верхний

апреля

понедельник

вторник

Страстная седмица

. Часы. Изобразительны. Вечерня

Преждеосвященных Даров

 

ижний

 

13 апреля

четверг

Великий Четверток

 

Воспоминание Тайной Вечери

итургия

 

Иисуса Христа

12-ти Евангелий

 

 

верхний

 

 

14 апреля

Великий Пяток

8.00 Часы

Вынос Плащаницы

 

15 апреля

.

итургия

 

16 апреля

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА

 

Полунощница

итургия

 

итургия

ечерня

 

 

 

верхний

 

 

 

нижний

апреля

понедельник,

Светлая седмица

итургия

 

верхний

апреля

Светлая седмица

итургия

 

21 апреля

Светлая седмица

источник»

итургия

 

 

нижний

22 апреля

Светлая седмица

итургия

 

23 апреля

. Апостола Фомы

дь. Часы. Божественная литургия

дь. Часы. Божественная литургия

Молебен с акафистом

 

нижний

верхний

верхний

0 Исповедь. Часы. Божественная литургия

нижний

Поминовение усопших

дь. Часы. Божественная литургия

дь. Часы. Божественная литургия

 

нижний

ерхний

апреля

итургия

нижний

 

 

#
Банковское дело

Комплекс оживления — это что такое?

Зачастую молодые, неопытные мамы спрашивают у педиатра, нормально ли развивается их ребенок. Оценить физиологические параметры специалисту не составит труда, ведь для этого есть определенные нормы и показатели.

Первая консультация

На приеме педиатр сверяет физическое развитие новорожденного с таблицей, в которой указаны такие параметры, как рост, вес, количество зубов, окружность головы и подвижность.Комплекс оживления это

Когда физические показатели малыша в норме, некоторые мамы беспокоятся о том, в норме ли их психическое развитие. Для определения этого показателя существует комплекс оживления младенца.

Впервые о данном термине заговорили в начале тридцатых годов прошлого столетия. Детские неврологи утверждают, что комплекс состоит из нескольких компонентов.

Реакции ребенка

 • Ребенок в первые секунды общения со взрослым показывает скованность, замирание.
 • Сфокусированный взгляд новорожденного на глаза другого человека после нескольких минут общения.
 • Ответная реакция на диалог взрослого, выраженная в улыбке.
 • После знакомства со взрослым младенец проявляет активность движения, то есть выгибает спинку, пинается, стучит ручками.
 • Привлечение внимания взрослого, или вокализация, проявляется в гулении и радостном крике.

Комплекс оживления возраст

Комплекс оживления — это один из важнейших показателей благополучно протекающего развития новорожденного. Для малыша компоненты данного комплекса служат способом общения с окружающим миром. Все вышеперечисленные реакции должны протекать в совокупности, соответствуя возрастному периоду. Если все в норме, тогда можно говорить о нормальном, здоровом развитии ребенка.

Комплекс оживления: возраст, в котором он проявляется

Ученными установлено, что в момент рождения ребенок испытывает огромный стресс, так как новая среда отличается от той, в которой он комфортно пребывал все девять месяцев. Теперь ему все кажется новым и очень опасным.

Примерно через две недели после рождения кроха начинает привыкать и осваиваться, интересоваться предметами и фокусировать на них взгляд, узнавать голос матери или других близких ему людей, чувствовать себя в безопасности в присутствии знакомых взрослых.Комплекс оживления младенца

Примерно через два с половиной месяца у ребенка начинают появляться первые компоненты комплекса оживления.

Если ранее младенец давал неслаженную реакцию на различного рода раздражители, то теперь все эти компоненты или реакции будут проявляться совместно, то есть комплексно. Например, улыбка на появление взрослого, распознавание голоса матери среди других голосов, радость при виде мамы и т. д. То есть громкое гуление, постукивание ножками и кулачками — все это проявления оживления при виде мамы.

С двух с половиной до трех месяцев — это период абсолютного счастья ребенка, он активен, постоянно улыбается и всем своим видом показывает, что очень хочет узнать много нового.

Период максимальной активности

Комплекс оживления — это период, когда общение с ребенком должно быть максимальным, важно не только брать его на руки, но и сопровождать все свои действия речью. Ученные считают, что именно речевая активность мамы влияет на то, будет ли ребенок центром компании, способным идти на контакт с окружающими его людьми, или же он всегда будет замкнут и одинок.

Что будет, если не разговаривать с младенцем, избегать общения с ним? Помимо грусти и капризов, у ребенка может наблюдаться в дальнейшем задержка развития, дефекты речи, ночные кошмары.Комплекс оживления является

Очень важно здесь не переусердствовать, нужно давать ребенку отдохнуть тогда, когда это ему требуется.

Первые разрозненные компоненты комплекса в отдельных случаях сопровождают кроху с трех недель и до двух с половиной месяцев, то есть всю новорожденность. Комплекс оживления, во сколько бы он ни начался, в норме заканчивается к четырем месяцам.

После этого реакция ребенка меняется, поведение становится более осмысленным, начинают проявляться осознанные эмоции и яркие смены настроения.

Важная информация для родителей

Если у малыша не появляется вовремя комплекс оживления, это должно стать причиной для беспокойства. Возможно, в будущем у малыша будет наблюдаться задержка психического развития или расстройство аутистического спектра.

Если ребенок в возрасте десяти-одиннадцати недель смотрит на маму, приветствует ее гулением, машет ручками и дергает ножками, стараясь привлечь к себе ее внимания, поводов для беспокойства быть не должно.

Не стоит навязывать свое общение ребенку, предоставьте ему возможность проявить инициативу, не нужно сутками дежурить у детской кроватки и бежать к малышу по первому его писку.Комплекс оживления период

Если ребенок поймет, что взрослый всегда рядом, и для того, чтобы что-то у него попросить, его не нужно звать, это может плохо отразиться на его дальнейшем развитии. Всего должно быть в меру, но и забрасывать или откладывать воспитание ребенка тоже не стоит. Важно разговаривать с малышом, эмоционально отвечать на его гуление, постараться вызвать у него эмоциональную реакцию на любое важное событие, кормление или переодевание.

Комплекс оживления является важным периодом в жизни младенца, ведь именно благодаря ему у ребенка появляется возможность общаться и взаимодействовать с окружающими его людьми, а значит — развиваться.

Основные навыки малыша после четырех месяцев

Помимо физического развития, в этот период важно, чтобы у малыша были следующие навыки:

 1. Умение переворачиваться самостоятельно, без помощи взрослого.
 2. Держать голову в положении лежа на животе.
 3. Садиться при помощи взрослого (когда его поднимают за руки вверх), держать голову в положении сидя.
 4. Умение отталкиваться кончиками пальцев ног от твердой поверхности, когда его держат за подмышки.
 5. В отличие от двух месяцев, когда проявляется комплекс оживления, период после четырех месяцев характеризуется осознанным захватом предметов, раскрытыми ладошками, которыми ребенок может самостоятельно похлопывать по предметам.
 6. Умение целенаправленно засовывать пальцы в рот вместо соски или помогать себе руками при кормлении грудью.

Новорожденность комплекс оживления

Чем старше становится ребенок, тем менее заметны основные проявления комплекса оживления, хотя некоторые из реакций, наоборот, становятся осознанными и значимыми.

Что должен уметь ребенок

 • Произносить звуки, отдаленно похожие на «б», «м», «п», «а», «о».
 • Улыбаться на появление новой игрушки, нового взрослого.
 • Эмоционально или гулением откликаться на свое имя. Выделять среди других людей назвавшего его по имени и смотреть в его сторону.
 • Играть с предметами, ощупывать свое лицо, руки, волосы, удивляться своему зеркальному отражению.
 • Играть со взрослым в простые эмоциональные игры, узнавать показанный предмет, следить за ним взглядом, удивляться, когда взрослый прячет игрушку, а затем снова ее достает.

Молодым родителям, воспитывающим первого ребенка, важно знать, что комплекс оживления — это обязательное явление, которое должно проявиться у ребенка. В случае если вышеперечисленных реакций не наблюдается, необходимо немедленно обратиться за консультацией к специалисту.

#
Банковское дело

Стиль Анджелины Джоли в повседневной жизни: описание и особенности

Стиль Анджелины Джоли претерпевал массу изменений с течением времени. Постепенное становление образа позволило актрисе выглядеть идеально и непосредственно в обычной жизни. Уличный стиль Анджелины Джоли достоин подражания, так как он сочетает в себе простые вещи в наиболее выгодных ансамблях.

Работа стилистов

Многие звезды прибегают к помощи именитых стилистов для создания образа. Обычно это происходит перед важным мероприятием с наличием красной ковровой дорожки. Поэтому на празднике они всегда выглядят великолепно. Всю одежду для них подбирает квалифицированный специалист, который может создать утонченный наряд с учетом всех особенностей фигуры звезды. Но редко кто придает огромное значение своему внешнему виду вне камер и софитов. По этой причине очень часто папарацци застают неряшливо и безвкусно одетых знаменитостей врасплох где-нибудь на улице или в магазине. Часто они оправдывают свой внешний вид свободой выбора и удобством, а также отдыхом от грима и съемочных костюмов. Но повседневный стиль Анджелины Джоли отличается от многих других топ-знаменитостей. Она привыкла всегда быть на высоте. Ее стилист — Дженнифер Рейд, которая славится своими разносторонними взглядами на модный мир.

стиль анджелины джоли

Благородный возраст

Принято считать, что предпочтения в одежде у женщин формируются к 35-40 годам. В 2015 году всемирно известной актрисе Анджелине Джоли исполнилось 40 лет. К этому моменту она уже многого добилась в жизни, а также сумела найти свой идеальный стиль. Эволюция преображения заняла не один десяток лет, ведь образ звезды во многом зависел от предлагаемых ролей и личных предпочтений. В разное время ее можно было увидеть в готических нарядах или чрезмерно пышущих сексуальностью образах. Нельзя обвинять Джоли в излишнем пафосе, все-таки ее работа заключается в привлечении внимания. Пересуды и слухи — лишь оборотная сторона популярности. Стоит отметить тот факт, что актриса никогда не стеснялась выглядеть согласно своим ощущениям. Благодаря этому таланту она могла преподнести абсолютно любой наряд с королевским достоинством.

анджелина джоли стиль одежды

Хороший вкус и эволюция стиля

Смена ценностей и стремлений сыграли свою роль и оказали влияние на стиль Анджелины Джоли. С появлением семьи и детей она кардинально пересмотрела свои взгляды на внешний вид и стала выбирать более сдержанные модели. Благодаря природной красоте и правильно подобранной одежде звезда выглядит безупречно всегда. Она достигла вершины своей эволюции в выборе гардероба. Очевидно, что благородный возраст и элегантный образ женственности — наиболее выигрышный тандем для успешной жизни. Никакой вычурности, лишь минимализм и годами проверенный шик. Наверное, именно так должна выглядеть женщина, достигшая определенного возраста.

повседневный стиль анджелины джоли

Анджелина Джоли: стиль одежды

Популярная актриса абсолютно солидарна с мнением, что внешний вид оказывает значительное влияние на восприятие человека в обществе. При личном общении также важно выглядеть пристойно для адекватной оценки со стороны. Эти убеждения в сочетании с красивой незаурядной внешностью помогают звезде выделяться из толпы, ведь стиль Анджелины Джоли виден за версту. В обычной жизни она предпочитает непосредственный «кэжуал» и «тотал блэк». Но она использует стиль не в его первоначальном значении в виде растянутых маек и безразмерных кофт. Ей больше по душе однотонные лаконичные модели, которые можно легко сочетать между собой. Любимые предметы гардероба: пончо, джинсы, кардиганы и свитера. Выбирает цветовую гамму с преобладанием черного и серого цветов.

Незаменимый аксессуар — сумка

Стиль Анджелины Джоли в повседневной жизни зависит от рода ее занятий в свободное от работы время. Чаще всего она проводит его со своими детьми. Как многодетная мама она знает, что может понадобиться ребенку во время прогулки, поэтому берет с собой игрушки, еду на перекус и гигиенические принадлежности, собрав все необходимое в большую сумку. Громоздкие модели абсолютно не портят внешний вид знаменитости, так как все ее сумки выполнены из качественного кожаного или текстильного материала. Имеет в коллекции различные варианты, которые подбирает в тон обуви.

уличный стиль анджелины джоли

Очки, часы и шарфы

Солнцезащитные очки для медийного человека необходимы как воздух. Поэтому стиль Анджелины Джоли на улице всегда дополнен этим модным аксессуаром. Она предпочитает объемные квадратные или тонкие каплевидные формы.

Также образ актрисы всегда дополнен часами. Это один из ее любимейших аксессуаров. Отдает предпочтение моделям с максимально простым дизайном.

Безразмерные и мягкие шарфы, уютно обнимающие плечи, — это отдельная слабость Анджелины. Она добавляет этот аксессуар при каждом удобном случае. К тому же хороший и уютный шарф спасает от непогоды и ветра.

анджелина джоли стиль в жизни

Каноны классики в повседневности

На красной дорожке Анджелина любит появляться в строгих приталенных костюмах или платьях-бандо. В обычной жизни использует те же классические модели, но с уклоном на комфорт. Вещи для прогулок более простые и скучные, но в сочетании с аксессуарами они играют по-новому. Давайте рассмотрим модели, которые носит Анджелина Джоли. Стиль в жизни актрисы — это:

 • брюки-дудочки сильно зауженные книзу, такая модель может выглядеть по-разному в зависимости от цвета и фактуры ткани, наиболее выигрышные оттенки: натуральный деним, белый, черный, серый;
 • платье-футляр — для повседневной жизни важно выбирать более свободные модели, которые не будут критично облегать фигуру и доставлять дискомфорт, Анджелина предпочитает черные тона, дополняя образ аксессуарами по случаю выхода;
 • расклешенные юбки — идеальный вариант с легким шармом женственности, могут быть любого пастельного цвета;
 • джемперы — это незаменимая вещь, которая подходит к юбкам, платьям, брюкам, в зависимости от цвета Анжделина может создавать новый образ каждый раз;
 • топы — базовые вещи, которые прекрасно вписываются в качестве дополнения к основному элементу образа, Джоли обычно носит черные;
 • пиджаки — несмотря на фасон, не добавляют повседневному образу официальный тон, Анджелина выбирает цвет пиджака вразрез с цветовой гаммой остальных вещей.

стиль анджелины джоли в повседневной жизни

Материалы

Если для торжественного выхода требуется сиять в шелках и атласе, то для повседневности знаменитость предпочитает простые натуральные материалы. Обычно это шерсть и хлопок. Никакой изысканности, только здоровый комфорт.

Обувь

В обычной жизни Анджелина Джоли носит обувь как на каблуке, так и без него. Для активных прогулок с детьми выбирает удобные мокасины или вьетнамки. Для длительных поездок предпочитает балетки.

#
Банковское дело

Как нарисовать малину при помощи карандаша

При упоминании малины весь рот наполняется слюной. Посмотрите на картинку и удостоверьтесь сами.

Полезные свойства малины

Малину едят в свежем виде, варят из нее варенье, делают джемы и желе, добавляют в выпечку, варят компоты, делают соки и морсы, замораживают на зиму. У ягоды масса полезных свойств, самое главное, пожалуй, то, что она очень вкусная.

как нарисовать малину

С древних времен знали о ее лечебных свойствах и вовсю применяли во время простуды, чем занимаются и в наше время. Все дело в том, что ягода обладает жаропонижающим и потогонным эффектом. Малина может привести в норму артериальное давление, улучшает пищеварение, помогает при заболеваниях крови и облегчает протекание ангины.

Малину любят люди, насекомые, животные, в том числе и медведи. Но мало кто знает, как нарисовать малину. В статье мы разберемся с этим вопросом.

Малину иногда можно увидеть в элементах вышивки, а также ее изображают на картинах, на расписных предметах быта типа разделочной доски, шкатулках, вазочках и т. д.

Как легко и просто нарисовать малину

Как нарисовать малину? Это не так сложно, как кажется, даже несмотря на небольшой размер ягод. Что ж приступим.

Возьмите чистый лист бумаги, простой карандаш и стирательную резинку. Будем рисовать саму ягоду, а листья можно будет дорисовать позже, если понадобится.

Нарисуйте круг или полный овал, исходя из нужного вам размера целой ягоды. Далее разделяйте этот круг множеством маленьких, так как это можно видеть на настоящей малине. Сверху дорисуйте тоненькие листики и место крепления ягоды к ветке. Если есть желание, дорисуйте ветки куста с листьями.

как нарисовать малину карандашом поэтапно

Как украсить получившуюся картину

В принципе, вот и все. Теперь вы знаете, как нарисовать малину карандашом поэтапно. Разумеется, далее вы можете придать рисунку нужные цвета: ярко-розовый для самой малины, темно-зеленый для листьев и коричневый для веток. Если же вы решили оставить эскиз черно-белым, то советуем вам поработать немного с тенями, слегка затемнив одну сторону ягодки. Это придаст глубину изображению.

Если вам требуется научиться рисовать малину более достоверно, вы можете посмотреть рекомендации в художественных изданиях, посвященных ягодам. В остальных случаях, если вы захотели украсить ягодой декоративную тарелку или что-то еще, данный урок вам пригодится, изображение будет смотреться очень натурально, особенно в цвете.

Теперь вы знаете, как нарисовать малину легко и быстро.

#
Банковское дело

Sueno Hotels Deluxe Belek 5* (Турция, Белек): фото и отзывы туристов

Тем, кто любит новые отели со «все включено», наверняка понравится Sueno Hotels Deluxe Belek 5 в Турции (Белек). Фото этой гостиницы просто завораживают. Огромный корпус, выгнувшийся подковой в сторону моря, множество бассейнов, огромная зеленая территория, белоснежные шатры на пляже… Отвечает ли действительность картинке в рекламном проспекте? Это мы узнаем из отзывов туристов. Несмотря на то что данная гостиница открыла свои двери первым постояльцам только в 2015 году, в ней уже успело побывать немало русскоязычных туристов. И к счастью для нас, они оставили о своем пребывании и отпуске пространные отзывы. Они-то и стали информативной базой для данной статьи. Туристы также не поленились выложить собственные фотографии – территории, номеров, ресторана, пляжа гостиницы Sueno Hotels Deluxe Belek 5. Рейтинг у этого отеля довольно высокий – 4,71 из пяти возможных баллов. Его рекомендуют почти восемьдесят четыре процента туристов. Многие путешественники заметили эту странность в названии гостиницы: слово Hotels употреблено во множественном числе. Дело в том, что на берегу Средиземного моря находятся несколько отелей цепочки Sueno Hotels: описываемый нами «Делюкс», «Гольф Белек» и «Бич Сайд». Их совместная территория просто огромная и напоминает небольшой городок, выстроенный специально для элитного отдыха.Sueno Hotels Deluxe Belek 5

Расположение отеля Sueno Hotels Deluxe Belek 5 (Турция)

Tasliburun (Ташлыбурун) – курортный поселок, в котором располагается гостиничный комплекс «Суэно Отелз». Он находится недалеко от Белека и фактически считается его пригородом. Прямо напротив ворот описываемого здесь отеля расположена автобусная остановка. Долмуш (турецкая маршрутка) доставит вас в центр Белека всего за пять минут. Ташлыбурун славится на всем анатолийском побережье Турции своими сосновыми лесами. Напоенный хвоей воздух очень полезен для легких. Да и красота пейзажей просто неописуемая. Но и вполне здоровым людям нравится отдых в Ташлыбуруне. Помимо того, что здесь дышится легко, здесь можно найти массу развлечений. Отзывы утверждают, что на пляже курортного комплекса можно покататься на водных лыжах, катамаранах, «бананах» и скутерах, поплавать с маской. В трех километрах расположен еще один интересный поселок – Кадрие. Он славится возможностями шопинга, там есть уютные кофейни и роскошные рестораны. А до аэропорта Анталии – всего тридцать километров. Так что трансфер до отеля по прекрасным турецким дорогам займет ровно полчаса. Отзывы любящих экскурсии туристов сообщают, что недалеко от описываемой нами гостиницы расположены такие знаковые места, как Сад Толерантности и мечеть Белека (в пяти километрах). Да и насчет местонахождения отеля относительно моря и инфраструктуры поселка имеются только положительные отклики. Одним словом, гостиница эта нравится практически всем, кому посчастливилось здесь побывать. Некоторые отзывы напоминают хвалебные оды.Отель Sueno Hotels Deluxe Belek 5

Территория комплекса

Гостиница Sueno Hotels Deluxe Belek 5 занимает огромное пространство – миллион четыреста десять тысяч квадратных метров. На этой громадной территории стоит всего один шестиэтажный корпус. Он довольно протяженный. Здание изогнулось в виде подковы таким образом, что восемьдесят процентов номеров имеют если не прямой, так боковой вид на море. Остальные двадцать процентов комнат для гостей смотрят окнами на красивый хвойный лес или же на два профессиональных поля для гольфа. Есть еще три двухэтажные виллы для ВИП-клиентов. Гостиницу Sueno Hotels Deluxe Belek 5 отзывы характеризуют как отель первой полосы с собственным пляжем. Побережью мы уделим особое внимание и расскажем о нем чуть ниже. Между морем и спальным корпусом протянулся целый каскад бассейнов. Некоторые из них оснащены водными горками, так что можно сказать, что отель этот – с мини-аквапарком. Отзывы говорят, что территория гостиничного комплекса очень ухоженная и озелененная. Очень приятно гулять по дорожкам среди цветов и субтропической растительности. Некоторые номера имеют внутренние дворики, в которых хорошо отдохнуть в летний полдень. Гостиница окружена одними «пятерками», так что и соседи у постояльцев исключительно респектабельные. С одной стороны стоит «Суэно Отелс Гольф Белек», а с другой – «Калиста Лакшери Резорт».

Категории номеров. Что находится в «стандарте»?

Отель Sueno Hotels Deluxe Belek 5 в Турции (Белек) предлагает своим гостям шикарные фешенебельные комнаты для полноценного отдыха. Пять из них полностью приспособлены под нужды людей с инвалидностью. Классификация номеров начинается с категории «делюкс». Только небольшое их количество (пятьдесят против ста восьмидесяти пяти) выходит окнами на изумрудные лужайки для гольфа, остальные имеют боковой вид на море. У самого дешевого номера «делюкс» площадь сорок пять квадратных метров. Он состоит из спальни, гардеробной и ванной комнаты с душевой кабинкой. К номеру примыкает балкон. «Делюксы» рассчитаны на комфортное размещение двух человек, но имеются возможности проживания семьи из трех-четырех лиц. Что же имеется в этом самом простом номере? Отзывы сообщают, что убранство комнат полностью соответствует пяти звездам. К ожидаемым кондиционеру, жидкокристаллическому телевизору со спутниковыми каналами, мини-бару, фену и электронному сейфу прилагаются пять видов подушек, букет цветов, набор для приготовления горячих напитков, халаты с тапочками, скоростной вай-фай. При заселении гостей ждет большая корзина с фруктами. Отзывы отмечают, что если вы приехали с детьми, то тапочки и халат выдадут и маленькому гостю. Туристы остались под впечатлением от фирменных гигиенических принадлежностей от «Роберто Кавальи», а также от наполнения мини-бара. Там есть даже молоко. Напитки и закуски ежедневно пополняются.

Другие категории номеров отеля

Если обычный «делюкс» настолько комфортен, то какая же роскошь ожидает гостей в комнатах Sueno Hotels Deluxe Belek 5 более высокого класса? Туристы так описывают эти номера. «Делюкс инфинити» имеют ту же площадь в сорок пять квадратных метров. Однако их более высокая цена вполне оправдана. Ведь помимо прямого вида на море, на просторном балконе размещается собственный бассейн (размером в целых двадцать три метра!). Семьи будут отлично чувствовать себя в «делюкс сьютах». Они могут быть с видом на гольф-поля или же на море. Площадь таких номеров — семьдесят квадратных метров, и состоят они из спальни, гостиной, гардеробной, двух санузлов (в одном ванна, а в другом — душевая кабинка) и просторного балкона. «Делюкс суэно сьют» обращены прямо к морю и имеют на балконе бассейн площадью тридцать пять квадратных метров. Superior Suit похожа на предыдущую категорию номеров. Только на балконе там не бассейн, а джакузи. «Супериор сьют эксклюзив» дополнен второй спальней. Площадь таких номеров — сто квадратных метров. На их балконах также имеется джакузи. Они рассчитаны на семьи из пяти-шести человек. «Супериор суэно сьют» имеет гидромассажную ванну не только на балконе, но и в одной из ванных комнат. А бассейн к этому номеру прилегает почти олимпийский – семьдесят квадратных метров. Sueno Hotels Deluxe Belek 5 турция белек

Помещения для ВИП-гостей

Неизгладимое впечатление на гостей Sueno Hotels Deluxe Belek 5 производит номер «кинг-сьют» площадью в триста квадратных метров. И дело даже не в том, что он состоит из трех спален, гостиной и двух ванных комнат. В номере имеется собственный спа-центр. Все банные удовольствия сразу: гидромассажная ванна, турецкий хамам и финская сухая сауна. Естественно, этот номер имеет прямой вид на море. Теперь пришло время рассказать о «суэно айланд вилла». Название двухэтажных коттеджей вполне удачное. Это настоящий райский островок. Таких вилл в Sueno Hotels Deluxe Belek 5 только три, и они предназначены для семей или компаний, состоящих из пяти-шести человек. На нижнем этаже расположены две спальни, санузел с ванной и отдельный спа-центр. Он состоит из хамама, сауны, массажной комнаты и тренажерного зала. На верхнем этаже размещаются три спальни, гостиная и ванная комната с душевой кабинкой. Этот коттедж обрамлен каскадом из плавательных бассейнов. Поэтому виллы и называются «островами». Для постояльцев номеров повышенной комфортности предусмотрены услуги батлера, и за ними зарезервированы лучшие столики в ресторанах а-ля-карт и шатер на пляже.Sueno Hotels Deluxe Belek 5: отзывы

Питание, предназначенное для гурманов

К такому великолепию номеров для гостей так и просится программа «все включено». И она в Sueno Hotels Deluxe Belek 5 (Tasliburun) присутствует, причем в самом большом размахе. Гостям предлагаются не только три трапезы в ресторане и бесплатные напитки в баре. Всё намного серьезнее. Можно кушать хоть круглосуточно. Есть даже ночной буфет. Ранний завтрак, обычный, поздний, а там уже и обед через часик… В общем, главный ресторан в цокольном этаже главного корпуса просто не закрывается. В нем есть пять секций, что делает невозможными очереди даже при стопроцентной заполненности. Помимо главного ресторана, по территории гостиничного комплекса Sueno Hotels Deluxe Belek 5 в Турции раскидано немало снек-баров, где можно перекусить, не покидая пляж или бассейн. Во время основных трапез гостям предлагаются белые и красные столовые вина. А в барах даже некоторые импортные алкогольные напитки наливаются бесплатно. Каждый гость имеет право посетить во время пребывания в гостинице по одному из шести ресторанов а-ля-карт. Они предлагают блюда дальневосточной, мексиканской, итальянской, турецкой, рыбной кухонь и барбекю. А вот последующие визиты в рестораны с обслуживанием по меню будут уже платными. Для того чтобы зарезервировать столик в а-ля-карт, нужно обратиться на службу «гест релейшен».

Что говорят отзывы о питании

Побывавшие в отеле постояльцы в своих откликах не устают восхвалять разнообразие блюд, их качество и вкус. Причем не только в ресторанах, но даже в фаст-фудах, которые размещаются на территории Sueno Hotels Deluxe Belek 5. Отзывы туристов упоминают, что в определенные часы в бары приносят несколько видов восхитительного мороженого. А еще можно отведать чудесной турецкой выпечки и других десертов. И всё это – под натуральный арабский кофе или яблочный чай. Удивил гостей и выбор алкоголя. Обычно в турецких гостиниц
ах со «все включено» бесплатными являются только напитки местного производства. Но отель Sueno Hotels Deluxe Belek 5 потчует своих постояльцев и шотландским виски, и ямайским ромом, и коньяком «ХХО Мартел» , и водкой «Немиров». Даже «Рэд Булл»» наливают бесплатно. Особо богатый выбор напитков в лаунжбаре. Что касается питания в основном ресторане, то туристы остались очень им довольны. Дают цитрусовые фреши и стоят чаны с очищенными зернышками граната. Детский ресторан выше всяких похвал. Ведь в Турции подчас так трудно найти неперченную еду для малыша. А тут можно было накормить ребенка и тефтельками, и блинчиками, и даже кашами. Всегда имеется богатый выбор мясных и рыбных блюд, в том числе и жаренных на гриле.

Пляж

Отель Sueno Hotels Deluxe Belek 5 находится на первой линии моря. Он обладает собственным пляжем, а также пирсом с баром на нем. Побережье отеля каждый год удостаивается «Голубого флага» за чистоту. Каждое утро пляж убирается вручную, а потом еще песочек просеивается бороной. Длина побережья гостиницы – двести двадцать метров. Это большое пространство уставлено зонтиками и шезлонгами. В отзывах туристы с удовлетворением отмечают, что на лежаках есть удобные мягкие матрасы. Выдают также пляжные полотенца.

Позагорать на побережье Sueno Hotels Deluxe Belek 5 (Турция, Белек) можно и в стиле восточной роскоши. Пространные рассказы или хотя бы упоминания о шатрах присутствуют в каждом отзыве. Восемнадцать из них стоят на пляже, четыре – на пирсе, и еще двадцать шесть — на искусственных островках в бассейнах. Чтобы зарезервировать для себя такой шатер, не надо вставать в пять утра и бежать класть свою одежду на мягчайшую софу. Достаточно прийти на службу «гест релейшен» и зарезервировать эту бесплатную услугу.

На пляже есть кабинки для переодевания, туалет. Предлагаются охлажденные влажные полотенца. Отлично ловит вай-фай, есть розетки в баре. Имеются даже шкафчики с подзарядками для телефонов – все очень продуманно, что и нравится гостям. Заход в море идеальный для детей: песочек и пологое дно.Sueno Hotels Deluxe Belek 5 в турции

Бассейны и аквапарк

Гостиницу Sueno Hotels Deluxe Belek 5 фото туристов часто представляют с видом на ее аквапарк. Он представлен десятью горками. Среди них есть и вполне экстремальные. Отзывы упоминают о «Черной дыре», «Свободном падении» и «Трубе». Но есть и вполне невинные развлечения: горки «Танцующая змея», «Длинный тоннель», «Мульти» с тремя линиями. Размер главного плавательного бассейна поражает. Семь тысяч квадратных метров! Здесь не будет толкотни даже при полном заполнении отеля. Не забываем, что некоторые номера имеют собственный бассейн у себя на балконе. Виллы, которые тут принято называть «островками», также со всех сторон окружены водой. Правда, глубина таких бассейнов чуть меньше полутора метров. Все горки аквапарка имеют спуск в особый резервуар. Так что те, кто желает спокойного отдыха на берегу бассейна, не будут слышать визга и не будут ощущать брызг. В зоне спа имеется частично крытый резервуар с подогревом. Это значит, что можно посидеть в сауне, зайти в бассейн в помещении и выплыть на открытый воздух.

Детский отдых

Отель Sueno Hotels Deluxe Belek 5 отзывы туристов называют «раем для самых маленьких». Уже одно здание мини-клуба, состоящее из трех этажей, красноречиво свидетельствует об этом. «Лоллипоп» имеет три отделения: для дошкольников, которым уже исполнилось четыре годика, детей от семи до десяти лет и подростков. По сути, мини-клуб — это дневной интернат. Там даже есть спаленки для послеобеденного сна малышей. Есть в мини-клубе и свой, детский ресторан с особым меню. Множество игровых комнат и площадок с мягким покрытием предоставляются малышне в их полное распоряжение. За детьми наблюдают опытные воспитатели и аниматоры. Всё как у взрослых: ребенок даже проходит регистрацию в мини-клубе, как в отеле. Для детей предусмотрены и свой бассейн (под навесом), и собственный аквапарк с абсолютно безопасными горками. Следует сказать, что не обойдены вниманием и самые юные гости отеля Sueno Hotels Deluxe Belek 5. Отзывы утверждают, что по запросу вам в номер установят детскую кроватку и выдадут коляску, а в ресторане всегда имеются высокие стульчики для кормления малышей и оборудование, в котором можно приготовить питание из бутылочки. Можно привлечь профессиональную няню (эта услуга платная). За депозит малыша снабжают даже детским телефоном.Sueno Hotels Deluxe Belek 5: отзывы туристов

Услуги для молодоженов

Кроме детей, особой ВИП-категорией гостей считаются те пары, которые приехали проводить медовый месяц в Sueno Hotels Deluxe Belek 5 (Турция, Белек). Если есть такая возможность, молодоженам предоставляется номер более высокой категории, чем тот, за который они заплатили. Их приветствуют с шампанским, а спальню декорируют цветами и шарами в виде сердечек. Супружеское ложе украшают лепестками роз. В номере счастливых новобрачных ожидают корзина с фруктами, сладости, шампанское. В ванной комнате установлены благовония, горят ароматные свечи. Если молодожены не против (об этом нужно сообщить на службу «гест релейшенз»), первый завтрак подадут прямо в постель. Но этим комплименты от отеля не ограничиваются. Когда пара посетит а-ля-ресторан, повара и официанты принесут торт в виде сердца и пожелают счастливой семейной жизни. Отзывы уверяют, что существует множество приятных мелочей, которыми радуют новобрачных все сотрудники отеля. Даже халаты и тапочки им выдают особенные. Если пара обитает в «сьюте», то горничная декорирует вечернюю ванну лепестками роз. К тому же для новобрачных предусмотрена двадцатипятипроцентная скидка на массаж и обслуживание в отделении для ВИП-клиентов.

Инфраструктура гостиницы и комплекса-резорта

Но и другие постояльцы, даже если они не молодожены и уже вышли из детского возраста, не чувствуют себя обойденными вниманием. Дневная и вечерняя анимация, в том числе и на русском языке, тут присутствует. Этим не удивишь туриста, привыкшего ездить на отдых в Турцию. А вот к числу эксклюзивных услуг можно причислить караоке, бесплатное пользование всеми немоторизованными развлечениями на пляже и общей зоной спа-центра. Если вы занимаете в гостинице Sueno Hotels Deluxe Belek 5 (Турция) «сьют», вашу машину не только поставят на крытую стоянку, но еще и помоют. В отеле имеются два теннисных корта. Групповые занятия по этому виду спорта, а также по йоге, танцам (латиноамериканским и восточным), гольфу и плаванью бесплатные. На территории гостиницы есть тир. Можно бесплатно покататься на горных велосипедах. К отелю примыкают два профессиональных гольф-поля на восемнадцать лунок. Но заняться этим элитарным видом спорта можно только за деньги. На территории комплекса есть два кинозала, два амфитеатра (крытый и на свежем воздухе). Регулярно на пляже устраиваются вечеринки с привлечением всех желающих. В число платных услуг входит вход в крытый городок аттракционов, массаж, пребывание в ВИП-зонах спа-центра, раннее заселение и поздний выезд и многое другое.Отель Sueno Hotels Deluxe Belek 5: отзывы туристов

Отель Sueno Hotels Deluxe Belek 5: отзывы

Суммируя всё вышесказанное, можно определить, что гостиница полностью отвечает своим пяти звездам. Отзывы туристов неоднократно упоминают, что весь сервис тщательно продуман. Например, если заезжает группа, то гостей размещают сразу же, не дожидаясь часа чек-ин. А для самостоятельных туристов существует специальное лобби. Это отдельная зона отдыха, где для гостей, прибывших слишком рано, предусмотрено девять комнат. Есть даже душевые. Там можно переночевать, помыться, переодеться, оставить вещи, в общем, дождаться полноценного заселения и вожделенного браслета, дающего доступ ко «все включено». При регистрации гостей угощают шампанским или безалкогольными напитками. При заселении в номер постояльцев ждет ваза с фруктами. Туристы упоминают отличное качество постельного белья. Бывает так, что неудобные подушки сводят на нет прекрасный сервис. Ведь недосыпание сказывается на настроении и, в конечном итоге, на отдыхе. Но во всех номерах «Суэно Отелз Делюкс» имеется большой выбор подушек, от старомодных больших до маленьких и плоских. Трудно представить себе детский отдых на море без водных горок. То, что в гостинице имеется собственный аквапарк — весьма большой плюс для этого резорта.

#
Банковское дело

Нарыстау, святой источник: как доехать?

Не все знают, что неподалеку от Стерлитамака находится удивительная мусульманская святыня – гора Нарыстау. Святой источник (отзывы, фото вы найдете в данной публикации), который расположен рядом с ней, известен своими исцеляющими свойствами. Называется он Изге Гали, а вкус воды местные жители и многочисленные приезжие называют необычайно приятным и мягким.

Гора Нарыстау

Интересными и красивыми местами (как природой, так и культурными памятниками) можно насладиться не только в интернете или по телевизору, также необязательно нужно далеко ехать. На самом деле практически рядом с нами находятся удивительные локации, которые могут похвастаться длительной историей и практически легендарным прошлым. Башкорстан здесь не является исключением. Миякинский район республики уже много лет гордится знаменитой мусульманской святыней – горой Нарыстау. Она также известна как «Мекка Башкорстана». Это не просто культовая достопримечательность, а практически место паломничества.

нарыстау святой источник отзывы

Историческая справка

Верующие считают, что на вершине Нарыстау похоронены два сахаба (отец и сын) – Зубаир Ибн Заит и Абдуррахман Ибн Зубаир, которые являются очень почитаемыми. Известны сведения о том, что они прибыли на территорию современной Башкирии еще в VII столетии и несли с собой веру в Аллаха. Последователи ислама называют сахабами тех, кто приходился соратником и сподвижником пророку Мухаммаду.

Как утверждают историки, вершина Нарыстау, возле которой и находится святой источник, является местом могилы, где похоронен герой эпический сказаний, зовущийся Идукаем. Это легендарный богатырь, который отличился в противостоянии башкрцев и хана Золотой Орды по имени Тохтамыш. Беспощадное войско последнего сжигало села, уничтожало народ в кровопролитной борьбе и карательных походах.

Исторические события этого периода отражены в однои из башкирских эпосов под названием «Идукай и Мурадым», который на сегодняшний день признан в качестве литературного памятника. Там гора (которая правда тогда была известна как Нарыста-тау) упоминалась множество раз. Идукаем называют того самого Эдигей, которого считают темником в Золотой Орде. Относится это к событиям конца 14 – начала 15 столетия. Он основал династию, которая стала во главу Ногайской Орды. Прямые потомки Идукая (имеется в виду мужская линия) – это княжеский род Урусовых, а также Юсуповых.

Неподалеку от него находится соседняя гора, которую считают местом захоронения его сына – Мурадыма. С того времени, когда эти на этих вершинах упокоились герои Башкирии, они являются почитаемыми и уважаемыми среди жителей края. Изге Гали – это родник, который можно назвать символом живой связи между ушедшими эпохами и сегодняшним днем, который показывает свое значение с помощью природных сил.

нарыстау святой источник

История памятника

Гора Нарыстау, святой источник (фото вы можете увидеть ниже) и другие достопримечательности также являются местом расположения красивого памятника, на котором написаны имена святых мусульманских сподвижников. Не так давно рядом с ним установили ажурную белую юрту, которая выполнена из металлических конструкций. Стиль постройки – традиционный исламский. Она сразу же выполняет две функции: защита памятника и воздушная архитектурная композиция.

Это святое место привлекает паломников из многих регионов и стран, среди которых Башкорстан, Татарстан, вся Россия, а также Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и множество других. История этого памятника старинная и окружена легендами. Говорят, что жителям Средней Азии приходилось добираться сюда, используя верблюдов в качестве транспорта. Легенды свидетельствуют о том, что гора Нарыстау известна даже в священном городе Мекка. Писателем Газимом Шафиковым была опубликована занимательная история о вершине, которая основана на воспоминаниях жителей села. Она говорит о том, что некий мулла из этих краев совершил паломничество в Мекку, где все были удивлены, зачем он ехал в такие далекие края, если рядом с ним есть такие известные священные места.

нарыстау святой источник как доехать

Независимо от того, правдивые все эти истории или нет, трудно не согласиться с тем, насколько красива гора Нарыстау. Святой источник (отзывы о котором можно прочитать ниже) также помогает многим людям своей целебной силой. Ежегодно в этих краях можно увидеть большое количество паломников – как из России, так и других стран.

Существует поверье о том, что нужно загадать три желания и обойти захоронение 7 раз, после чего они обязательно исполнятся.

В наши дни

Пять лет назад, благодаря Благотворительному фонду «Уралу» и председателю совета фонда Муртазе Рахимову, на горе был построен тот самый мемориал. Комплекс выглядит как юрта, которую украшают три полумесяца. Мечеть построили четыре года назад у горы при поддержке благотворительных организаций. Сооружение белого цвета имеет несколько колонн и миниатюрных минаретов. В 2014 году был отмечен юбилей деревни, которая расположена возле вершины. Старинная община праздновала его сообща: судя по всему, святые места влияют и на людей, которые живут здесь дружно и радостно.

нарыстау святой источник фото

Источник Изге Гали

Подножие вершины знаменито святым родником, который называют Изге Гали. Источник не мерзнет даже при сильных морозах. Подходы к нему благоустроены, здесь находится также купальня, в которой люди окунаются в святой воде. Отзывы туристов, побывавших здесь, свидетельствуют, что этот родник исцеляет. Вода из него может находиться в сосуде и не портиться длительное время. Может быть, такие ее свойства связаны с тем, что в ней присутствуют серебряные ионы.

нарыстау святой источник отзывы фото

Благоустройство

Святой источник бьет посреди участка в два гектара, который имеет прямоугольную форму. Это место засажено растительностью – деревьями и кустарниками, среди которых есть сосны, ели, рябины, кусты шиповника и барбариса. Участок, где бьет источник, защищает навес, который построен из красного кирпича, а также деревянная конструкция. Кроме того, есть декоративный металлический забор. На подходе к роднику местные жители поставили беседки. Благоустройством этого участка также занимались они. Именно жители местных селений высаживали деревья и облагораживали территорию.

Купальня

Необычайно холодная вода родника обладает не только целительными свойствами: купание в ней – это приятный ритуал, который добавляет сил и энергии. Процедура проходит в небольшой постройке, разделенной на женскую и мужскую половину. Если вы вдруг забудете купальник, сможете нырять в источник и без них.

нарыстау святой источник как доехать из уфы

Нарыстау (святой источник): как доехать из Уфы и Стерлитамака

Напоследок узнаем, как туристы могут добраться до святого источника. Гора Нарыстау находится неподалеку от села Ильчугулова, которое расположено в Миякинском районе. Если вы будете выезжать из города Уфы, то необходимо двигаться по направлению к Давлеканову. Как только вы проедете поворот на Чишмы, нужно следовать с помощью указателей до деревни Ильчигулово. Расстояние от города Стерлитамака до Нарыстау составлять чуть больше семидесяти километров, а от Уфы – около ста шестидесяти. Неподалеку протекают воды реки Демы. Поездка до Нарыстау не займет у вас много времени, но запомнится надолго.

#
Банковское дело

Герман Мелвилл: биография писателя и его творчество

Герман Мелвилл – известный американский писатель со сложной судьбой. Он очень рано начал трудиться, много успел повидать и узнать. В юности — путешественник, в середине жизни – известный и уважаемый писатель, в зрелости – всеми забытый государственный служащий. Интерес к работам автора возник лишь в XIX веке, и известность его стала неизменно расти. Мелвилл начал восприниматься читателем как современник, а его роман «Моби Дик» стал наиболее значительным романом того времени.

Герман Мелвилл

Герман Мелвилл: биография известного писателя

Мелвилл родился 1 августа 1819 года в Нью-Йорке. Среднее образование он начал получать в местной школе для мальчиков. Когда Герману исполнилось 12 лет, отец его, занимавшийся коммерцией, обанкротился. Семье пришлось перебраться в город Олбани, где мальчик смог продолжить обучение. В 1832 году умер глава семейства.

Трудовая деятельность и начало путешествий

Не закончив получения среднего образования, Герман Мелвилл был вынужден начать работать чтобы помогать семье. Молодой человек сменил несколько занятий. Он был: банковским работником, фермером, учителем в местной школе.

В возрасте 20-ти лет Мелвилл меняет свой размеренный образ жизни на морские путешествия – он устраивается на работу сначала на грузовой корабль, а затем и на китобойное судно. Добыча и продажа жира китов в то время было делом очень популярным и прибыльным. На этом многие сумели сколотить состояния. Однако молодому человеку эта работа быстро надоела и уже через полгода он бежит с судна во время стоянки на одном из небольших островов.

Герман Мелвилл отзывы

Здесь он познакомился и прожил не менее полугода в местном племени Тайпи, которые были людоедами. Общение с местными жителями, колорит их жизни вдохновили молодого писателя к написанию одноименного произведения, которое увидело свет в 1846 году и очень быстро стало набирать популярность.

По возвращении домой молодой человек начинает всерьез задумываться над своим будущим. Он старается наверстать упущенное в образовании. Много читает. Именно в этот период он начинает писать.

Первые произведения автора

В произведении «Тайпи» уже чувствуется стиль автора. Повествование идет от первого лица, а главный герой описывает свои переживания, приключения и странствия. Талантливому писателю удалось держать читателя в напряжении и ждать долгожданной развязки, ведь подобные истории были редкостью для литературы того времени. Многое Герман Мелвилл взял из собственного опыта, а что-то оставалось лишь вымыслом.

Роман Германа Мелвилла Моби

Еще одним результатом постоянных путешествий молодого человека стала повесть «Ому». Произведение показывало жизнь разных сословий, с точки зрения автора. Писатель высмеивал многие стороны жизни людей. Повесть была неоднозначно воспринята и автора даже стали называть клеветником.

Однако обвинения были необоснованные. Герман Мелвилл оказался прекрасным наблюдателем и смог хорошо изучить характер и манеру поведения людей. В романах он ярко и красочно описывал человеческие характеры, их алчность и жестокость.

Личная жизнь

В 1847 году молодой и уже известный писатель женится на Элизабет Шоу. Девушка была родом из известной в городе семьи – ее отец был главным судьей. Семья обосновалась в Нью-Йорке.

Роман Моби Дик Германа Мелвилла

Молодая пара жила в одном доме с семьей брата Германа, его матерью и несколькими сестрами. В это время Герман Мэлвилл неоднократно пытался устроиться на работу в государственные учреждения, но успеха не достиг. Параллельно, он продолжает писать.

Роман «Марди» и «Белый бушлат»

В 1849 году выходит в свет роман «Марди и путешествие туда». Новое произведение имело свои особенности. Оно было полностью вымышленным, автор дал волю своему воображению. Здесь проявляется еще одна особенность его творений – неопределенность автора. Он всегда оставляет место для других вариантов развития событий или другого мнения.

Следующий роман Мелвилла – «Белый бушлат» стал вновь описанием пережитых им событий. После того как молодой Герман покинул китобойное судно, он устроился на работу на американский военный корабль. Здесь он попадает в новую для себя среду, знакомится с военными обычаями и порядками, видит ежедневные унижения солдат.

Книга Германа Мелвилла Моби Дик

Для того чтобы добиться публикации романа автор отправляется в Англию. По возвращении он принимает решение переехать жить в Массачусетс, где он приобретает поместье совместно со свекром. Здесь Мелвилл решает начать заниматься фермерством и вести тихую семейную жизнь писателя.

Герман Мелвилл. «Моби Дик»

Уже перебравшись загород, Мелвилл знакомиться с Н.Готорном. Именно это знакомство вдохновило писателя к написанию нового романа, который стал самой известной его работой.

Роман «Моби Дик» Германа Мелвилла — это венец творчества автора. Все работы, написанные ранее, были лишь подготовкой к основному творению. Несмотря на это, успеха у американской публики роман не получил.

Внешне работа не производила впечатления. Это было повествование путешественника на китобойном судне. Однако здесь автор смог переплести огромное количество жанров. Книга Германа Мелвилла «Моби Дик» — это и приключения, и философские рассуждения, и фантастика, и нравоописательный роман. Автор очень детально описывает тонкости китобойного промысла, характер героев, а также особенности, разновидности и анатомию китов.

Герман Мелвилл Моби Дик

Роман Германа Мелвилла «Моби Дик» насыщен символами. В процессе раскрытия образа кита появляется Моби Дик. В конечном счете белый кит – главная цель поездки судна, становится олицетворением проблем и вопросов, терзающих человечество в целом.

Еще одним символом произведения является экипаж корабля. Он олицетворяет собой все человечество, которое блуждает по жизни, как корабль в океане.

Дальнейшее творчество Мелвилла

После романа «Моби Дик», которого американская публика приняла достаточно сухо, Герман Мелвилл пишет еще несколько романов и повестей («Пьер», «Израиль Поттер», «Проходимец» и другие). Однако ни одна из работ не принесли автору ни известности, ни признания, ни дохода. Практически все они признавались либо полным, либо частичным провалом. Материальное положение семьи стремительно ухудшалось. Даже дружба с известными личностями, среди которых оставался Н.Готорн, не дала результата. Друзья тщетно старались найти Мелвиллу хорошую должность.

В 1856 году Мелвилл вынужден продать свою половину дома в Массачусетсе своему брату. На полученные средства писатель решает отправиться в путешествие, надеясь восстановить свое физическое здоровье и моральное спокойствие.

Герман Мелвилл биография

По возвращении писатель устраивается преподавать в университет, где читает лекции о положении в Риме и Южных морях. Лишь после смерти тестя в 1866 году семье удается наладить свое финансовое положение. Отец оставил дочери в наследство свою половину поместья. Продажа дома помогла Мелвиллу издать «Военные стихотворения», написанные ранее. Но и эта работа не принесла своих плодов. В это же время писателю, наконец, удается устроиться на работу, на государственную должность – таможенным инспектором.

60-е годы Мелвилл посвятил работе над поэмой «Кларейлем». Несмотря на продолжительность работы и усердия автора, писателя вновь не поняли.

В это время в семейной жизни Германа Мелвилла происходят несколько трагедий: умирает двое его сыновей, одна его дочь серьезно заболевает, а с другой они разрывают отношения.

«Билли Бадд, фор-марсовый матрос»

Последние годы жизни автор посвятил работе над повестью «Билли Бадд, фор-марсовый матрос». Опубликовать работу писатель не успел, она осталась в рукописи.

Герман Мелвилл

Повесть была опубликована лишь в 1924 году и имела огромный успех. Автор, наконец, добился признания.

Отзывы о книгах писателя

Герман Мелвилл отзывы получает в основном положительные. Наибольший интерес вызывает его роман «Моби Дик». Читатель отмечает, что писатель пишет очень интересно и сюжет затягивает, однако в книге много переплетений сюжетов и линий, что заставляет быть внимательным. Именно сложность чтения романа частенько отталкивает от него любителей легкого чтения. Символичность произведения делает его еще более загадочным и одновременно интересным.

#
Банковское дело

Делегирование доменов — что это такое?

Многие начинающие владельцы сайтов интересуются, почему домен доступен не сразу. Действительно, ведь регистрация занимает всего несколько минут, на что уходит остальное время? Такая же проблема возникает во время переноса адреса на другой хостинг. Виной тому является делегирование доменов. Из статьи вы узнаете, что это такое.

Перед тем как начать регистрацию, необходимо выбрать название будущего сайта, которое должно состоять из уникальной последовательности букв или цифр (допускается использование дефиса, но не в конце или начале). Эта комбинация – доменное имя вашего ресурса. Приобрести свободный адрес вы можете у компаний-регистраторов, которые легко можно найти.

Делегирование доменов

Процесс регистрации

Первым делом вы заходите на ресурс, который предоставляет нужные вам услуги. Заполняете анкету, в которой указываете свои данные. Регистратор инспектирует их и, если все правильно, вносит запись о новом адресе в специальный реестр, то есть проводит делегирование доменов. Вскоре информация обновляется на главных серверах. В случае если это необходимо, обновляется кэш на DNS-серверах.

Каждый этап регистрации занимает определенное количество времени, которое зависит от настроек организации. Именно поэтому вы не можете начать пользоваться ресурсом сразу после оплаты адреса. Проверить делегирование домена можно в панели управления в вашем личном кабинете на сайте регистратора.

Доменное имя

Перенос домена

Существует такая процедура, как перенос домена или его переделегирование. Чтобы ее осуществить, вам необходимо подать заявку на смену перечня NS-серверов. Сделать это можно в личном кабинете на сайте регистратора. Для корректной процедуры вам нужно указать новые адреса серверов, на которые и будет производиться переделегирование.

Изменения вносятся быстро, примерное время – около получаса. Затем начинается более длительный процесс (вплоть до нескольких суток) – на серверах провайдеров закэшировалась неактуальная информация о старых значениях.

Такое обновление зоны домена – процесс, которым невозможно управлять. Время ожидания зависит от настроек предыдущих серверов и состояния DNS каждого отдельно взятого провайдера. Технически невозможно предсказать, когда он кончится и делегирование доменов будет завершено. Именно поэтому следует запастись терпением и не обвинять новый хостинг в нерасторопности: в этом случае от него практически ничего не зависит.

Проверить делегирование домена

Что нужно сделать, чтобы ускорить процесс?

Основная причина, замедляющая делегирование доменов – кэширование неправильной информации о них. Если вы регистрируете совершенно новый адрес, просто проявите немного терпения и подождите, этот процесс не должен занять много времени. Имеет смысл действовать, если вы переносите домен, тогда сократить время ожидания вполне возможно.

 • Свяжитесь с администратором сервера, на который делегируется адрес, и попросите его изменить информацию TTL (выставить минимальное значение).
 • Протестируйте зону домена. Многие компании-регистраторы предлагают сделать это автоматически. Иногда из-за проблем в сети эта процедура завершается ошибкой даже при правильно сконфигурированной зоне, поэтому вы сами должны решить, пользоваться ли этим советом.
 • При изменении списка серверов для домена не обращайтесь к нему какое-то время. Если вам нужно провести работу с ресурсом во время переноса, обратитесь к хостинг-провайдеру. Спросите про служебное доменное имя для обращения к ресурсам (называются также техническими псевдонимами).
 • Если вы можете сделать это, очистите кэш резолвера самостоятельно. К примеру, в операционной системе Windows вы можете это сделать с помощью консольной команды.

Что значит делегирование домена?

Подводим итоги

Итак, теперь вы знаете, что значит делегирование домена. Это второй этап регистрации вашего адреса в сети Интернет. Сначала добавляется информация о новом адресе в специальную базу данных, затем домен непосредственно делегируется. Без выполнения этих важных этапов можно не ожидать от ресурса работы.

Делегирование – важный этап регистрации. Только после того как он будет полностью пройден, адрес станет полностью работоспособным, и только тогда вы сможете увидеть сайт во Всемирной паутине. Иными словами, делегирование – активация зарегистрированного домена.

#
Банковское дело

Слепо замкнутую пищеварительную систему имеют какие животные?

Значение процесса пищеварения и обмена веществ для живых организмов переоценить достаточно сложно. Ведь существование без него просто невозможно. В нашей статье мы подробно рассмотрим суть данных процессов, особенности строения и типы пищеварительных систем у различных групп животных.

Что такое обмен веществ?

Питание является одним из основных признаков всего живого наряду с дыханием, движением, размножением и способностью к адаптации. Функции пищеварительной системы, прежде всего, заключаются в осуществлении обмена веществ. Они поступают в организм, преобразуются, после чего выводятся из него. Данную функцию выполняет не только пищеварительная система. Например, благодаря деятельности органов дыхания во все клетки организма поступает кислород, а выделяется углекислый газ.

слепо замкнутую пищеварительную систему имеют

Функции пищеварительной системы

В пищеварительной системе белки, углеводы, липиды, минеральные соли, вода и витамины, входящие в состав различных продуктов, подвергаются механическому и химическому воздействию. Это проиходит потому, что организм не способен усваивать их в неизменном виде. Поэтому все вещества в пищеварительном тракте расщепляются на более мелкие, всасываются в кровь и усваиваются. В результате организм получает энергию, необходимую для осуществления всех процессов жизнедеятельности.

Возможна ли жизнь без пищеварительной системы?

На первый взгляд подобный вопрос может показаться достаточно странным. Но существуют животные, которым не нужно расщеплять питательные вещества. Они получают их уже в готовом виде. Это прежде всего паразитические черви. Они обитают в протоках кишечника животных и человека. К примеру, представитель класса Ленточные черви – бычий цепень, поглощает питательные вещества через покровы. При этом он наносит значительный вред организму хозяина, отравляя его продуктами выделения.

схема пищеварительной системы

Типы строения пищеварительной системы

Строение пищеварительной системы может быть нескольких типов. Зависит оно от способа питания. Большинство животных имеют сквозную систему пищеварения. Она представлена трубкой различной длинны, открывающейся на обоих концах. Так, у млекопитающих она представлена ротовой полостью, глоткой, пищеводом, желудком, кишечником и анальным отверстием, через которое наружу выделяются непереваренные остатки пищи. Слепо замкнутую пищеварительную систему имеют все представители типа Кишечнополостные. Как же она устроена?

функции пищеварительной системы

Замкнутая пищеварительная система

Схема пищеварительной системы замкнутого типа более проста. Это ротовое отверстие и кишечная полость. Непереваренные остатки пищи при этом выходят наружу именно через рот. Слепо замкнутую пищеварительную систему имеют гидра, медузы и полипы. Они ведут различный образ жизни. А вот строение данной системы органов связано со способом питания. Все они являются хищниками. Охотиться им помогают щупальца, на которых находятся специальные стрекательные клетки. Они состоят из капсулы и острой закрученной нити, которая заканчивается острой иголкой. На поверхности таких клеток расположен чувствительный волосок. Когда он касается тела жертвы, стрекательная нить рефлекторно с силой раскручивается и впивается в тело добычи, парализуя ее. Если вы когда-либо чувствовали на себе ожоги медуз, то вам легко представить действие данных образований. Добывая пищу, стрекательные нити сразу гибнут и больше не могут выполнять свои функции. А новые образуются при помощи другого типа клеток – образовательных.

Тип Кишечнополостные

У всех представителей данной систематической единицы животных есть кишечная полость. С этой особенностью строения и связано их название. Слепо замкнутую пищеварительную систему имеют прежде всего пресноводные гидры. Они ведут прикрепленный образ жизни. Их подошва статически находится на субстрате, а на противоположной стороне тела находится ротовое отверстие. Оно окружено щупальцами, которые служат для поимки добычи. Это небольшие рачки, личинки насекомых, маленькие рыбы. Оказавшись с помощью щупалец внутри кишечной полости, пища подвергается действию ферментов, которые вырабатываются специализированными железистыми клетками. Под действием этих биологических катализаторов она распадается на мелкие кусочки. Далее процесс продолжается в пищеварительных клетках внутренней стенки тела гидры, которые имеют ложноножки. Завершается переваривание в специальных вакуолях. А остатки веществ выделяются наружу через ротовое отверстие. Подобным образом это происходит и у медуз, и у полипов, имеющих замкнутую пищеварительную систему.

строение пищеварительной системы

Тип Плоские черви

Слепо замкнутую пищеварительную систему имеют и все представители типа Плоские черви. Она представлена передним и средним кишечником, который заканчивается слепо. Как для поглощения, так и для выделения пищи служит ротовое отверстие. Несмотря на то, что плоские черви заслужили славу опаснейших паразитов человека и животных, среди них встречаются и свободноживущие виды. К ним относятся морские и пресноводные планарии. В водной среде они охотятся на гидр, мелких ракообразных животных, моллюсков и личинок насекомых. Причем добычу они захватывают необычным способом. Планарии наползают на тело жертвы, высовывают хоботок через ротовое отверстие и с его помощью высасывают все содержимое из жертвы. Это возможно благодаря еще одной необычной особенности строения. Дело в том, что ротовое отверстие свободноживущих плоских червей расположено на их брюшной полости.

схема пищеварительной системы

Итак, строение пищеварительной системы прежде всего зависит от способа питания животных. И кишечнополостные, и плоские черви, которые обитают в соленой и пресной воде, являются хищниками. Их пищеварительная система слепо замкнута и представляет собой полость или трубку с единственным специализированным отверстием, через которое еда и поступает, и выделяется после преобразования.

#